FANDOM


Troops

Three Great HeavensEdit

Ri Boku
Hou Ken portrait
Hou Ken
Great General in Ri Boku Army
Leader of Hou Ken Army

Former Edit

Ren Pa portrait
Ren Pa
Leader of Ren Pa Army
Exiled
Rinshoujo profile
Rin Shou Jo
Leader of Rin Shou Jo Army
Died due to illness
Chousha

Great GeneralsEdit

Choukatsu horse
Chou Katsu
Commander-in-Chief at Chouei
Death: slain by Ou Ki
Gaku Jou portrait
Gaku Jou
Leader of the Gaku Jou Army

GeneralsEdit

Alive Edit

No image
Ko Chou
Guardian Deity of the Royal Capital
Ki Sui portrait
Ki Sui
Lord of Rigan
Batei
Kaigou
Shun Sui ju
Ba Nan Ji
Gyou Un
Gyou’un
Deputy of Rin Shou Jo Army (Defunct)
Chou Ga Ryuu
Chou Ga Ryuu
Deputy of Rin Shou Jo Army (Defunct)
Kouson Ryuu
Kou Son Ryuu
Vice General in Hou Ken Army
Rihaku portrait
Ri Haku
General in Hou Ken Army
Kinmou portrait
Mai Kou portrait
Chou Haku 2
Chou Haku
"General of the East"
Gou Ki - Zhao
Gou Ki
Soushuu border defense general
Shin Rikan
Shin Ri Kan
West Wall Commander of Gyou city

Deceased Edit

Fuuki portrait
Fuu Ki
General in Hou Ken Army
Slain by Shin
Shou Mou
Shou Mou
General in Hou Ken Army
Slain by Ou Ki
Chou Sou portrait
Chou Sou
Strategist of Hou Ken Army
Slain by Tou
Man Goku
Man Goku
Vice General in Hou Ken Army
Slain by Shin
Shin Sei Jou portrait
Shin Sei Jou
General in Ri Boku Army
Slain by Ba Jio
Kei Sha portrait
Kei Sha
Leader of Kei Sha Army
Slain by Shin
Ryuotu
Ryuu Tou
General in Ki Sui Army
Slain by Kyou Kai
No image
Son Sei †
General in Ri Boku Army
Slain by Yo Tan Wa Army
Gakuei portrait
Gaku Ei
Kei Sha Army (defunct)
Slain by Shin

5000-Man Commanders Edit

No image
Sai'u
5,000-Man Cavalry Commander
Ki Sui Army
No image
Shi En
5,000-Man Cavalry Commander
Ki Sui Army

3000-Man CommandersEdit

2000-Man Commanders Edit

1000-Man CommandersEdit

Gou Ran portrait
Gou Ran
Ri Haku Army
Slain by Mou Bu
No image
Ro Geki
1,000-Man Cavalry Commander
Ki Sui Army
No image
Ikei
1,000-Man Cavalry Commander
Ki Sui Army

Quanrong Edit

Rozo2
Rozo
King of Quanrong
Slain by Heki
Goba
Goba
1st Brother of Rozo
Slain by Yo Tan Wa
Bunen
Bunen
2nd Brother of Rozo
Slain by Kitari
Tork
Tork
3rd Brother of Rozo
Slain by Feego King
Gee Li
Geeli
Leader of Geeli Corps
Bunen Army
Slain by Katari
Bolf
Chida
No image
Tehgo †
No image
Nugah †
No image
Wan †
No image
Geni
Bunen Army

Unspecified Commanders and LieutenantsEdit

No image
Ka Hou
Leader of Ka Hou Unit
Gaku Jou Army
Left Wing
No image
Sei Kiga
Leader of Sei Kiga Unit
Gaku Jou Army
Den Dou - Ki Sui Army
Shi Ba Shou
Shi Ba Shou
Lord of Seika city
Kai Shin
Koku Rai
Koku Rai
Fuu Ki Army
Heavy Infantry Commander
Koku Rei
Koku Rei
Fuu Ki Army
Heavy Infantry Commander
Zen man
Zen Man
Kantan Royal Capital Commander
Tou Kin
Tou Kin
Lord of Anka city
Sen bi
Sei Mei 2
Seiu 2
Seiu
Hou Ken Army Commander
Duke Sei - Zhao
Ren Ka portrait
Souha portrait
Sou Ha
Ri Boku Army
Lower Adjutant
Sei Ka Un portrait

Deceased Edit

Tougan
Shuu charges
Shuu
Fuu Ki Army Commander
Slain by Kyou Kai
Gi Ka
Gi Ka
General in Ri Boku Army
Ten Bows of China
Slain by Shin
Sou portrait
Sou
Ri Boku Army Commander
Slain by Shin
KiShou
Ki Shou
Lord of Rigan city
Burned alive
Gaku'in
Gaku'in
Ki Shou Army
Burned alive
Tou Kan
Tou Kan
Lord of Anka city
Slain by Ki Sui
You Ou portrait
You Ou
Kei Sha Army
Personal guard commander
Duke Kuku
Duke Kuku †
Ki Shou Army
Burned alive
Ba Toku
Ba Toku
Retsubi Garrison
Slain by Sou Jin
Den'i
Den'i
Retsubi Garrison
Slain by Sou Jin
Ten
Rai Ka
Rai Ka
Retsubi Garrison
Slain by Shin

Soldiers Edit

Ban Riku portrait
Kaku Jou portrait
Kon Jin
Kon Jin
Ri Boku Army
Kaine Unit