Nii Kun Nii Kun 8 October 2015
4

Yasuhisa Hara considers ending Manga with 100 Volumes

 • Manga creator Yasuhisa Hara reported in Media Factory's literary news magazine Da Vinci on Tuesday that he is considering writing up to 100 volumes for his Kingdom manga series. . ? 

 • Thread
 • Anime News Network ? 
Illustrator Katsuya Terada (Blood: The Last Vampire ) also drew an illustration of the character Ou Ki from the manga for the magazine (shown below).

Read Full Post
Nii Kun Nii Kun 26 May 2015
3

GIF Corner


 • 1 Manga
  • 1.1 Shin
 • 2 Anime
  • 2.1 Ei Bi
  • 2.2 Kou
  • 2.3 Mou Bu
  • 2.4 Mou Ten
  • 2.5 Ou Ki
  • 2.6 Ren Pa
  • 2.7 Shin
  • 2.8 Shou Bun Kun
  • 2.9 Tou


?

? ? 
?  ? 
? ?? 

? ? 

Read Full Post
Nii Kun Nii Kun 24 May 2015
7

Translation of Names

 • 1 ?Translation of Names
  • 1.1 Female
  • 1.2 Male
  • 1.3 Group
  • 1.4 Location


Japanese
Chinese
English


Ga Kyou
Eh Jing

Ka Rin
Wa Lin

Ka Ryo Ten
He Liao Diao

Kaine
Hai Yin

Kou
Xiang

Kyou
Liao

Kyou Kai
Qiang Lei

Kyou Mei
Qiang Ming

Kyou Shou
Qiang Xiang

Shi Kika
Zi Jige

Shi Ka
Zhi Xia

Shun
Chun

Tou Bi
Dong Mei

Turri
You Li

Yo Tan Wa
Yang Duan He

You
Yang

Yuu Ren
Yuu Lian

Japanese
Chinese
English


Anko Kukun
Anguojun

A Mon
Ya Men

Ba Kan
Ma Guan

Bako Ku
Ma Gao

Baku Koshin
Fu Hushen

Ban You
Pan Yang

Batsu Ken
Fa Jian

Bi Hei
Wei Ping

Bi Shi
Bi Zhi

Bi Tou
Wei Dao

Bik Yuu
Wei Jiu

Boku Kou
Mu Gong

Bun Ketsu
Wen Xue

Bu Rei
Wu Ling

Chi Ei
Mao Ying

Chou Kaku
Zhao Jue

Chou Katsu
Zhao Kuo

Chou Koku
Zhao Gao

Chou Kou
Zhao Gao

Chou Sou
Zhao Zhuang

Chou Sha
Zhao She

Chou Tou …
Read Full Post
Nii Kun Nii Kun 10 May 2015
2

Happy Mother's Day

Happy Mother's Day. Hope you'll be using most of your time today together with your mother cause you won't be able to do it much as the time goes by. . 


 

Read Full Post

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.