My Adds to the site:[edit | edit source]

The follow are people and or pages which were not on this site which i've added since I joined on July 10, 2017.

 1. Hou Ken Army
 2. Ro Bin
 3. Ba'in
 4. Seki Shou
 5. Koku Shou
 6. Chi Shun
 7. Gai Ma 
 8. Kaku Ei
 9. Bu Mei †
 10. Hyou
 11. Gan Jin
 12. Feego King 
 13. Kaku Kei
 14. Sou Jou
 15. Ka 
 16. Earl Chouki 
 17. Hi 
 18. Lord Heito 
 19. You Ka 
 20. Kaku Kai
 21. Goku
 22. Ei Etsu
 23. Chou Haku
 24. Gou Ki 
 25. Shin Rikan 
 26. Zen Man 
 27. Tou Kin
 28. Sen Bi
 29. Sei Mei
 30. Seiu
 31. Duke Sei
 32. Ki Shou
 33. Gaku'in
 34. Tou Kan † 
 35. Rai Ka
 36. Ba Toku † 
 37. Den'i † 
 38. Ban Riku † 
 39. Kaku Jou † 
 40. Shuu Kou 
 41. Kou Ri 
 42. Da'an Family
 43. Na Ki Clan
 44. Fu Su 
 45. Do Nan
 46. Kyou Kai Unit
 47. Hi Hyou Unit
 48. Kan Ei Army
 49. Ro Hei
 50. Juu
 51. Kou - Hi Shin Unit Squad Leader (Not Ei Sei's Women)
 52. Ton Kaku
 53. Ton Koku
 54. Kon
 55. Tei Koku
 56. Kou Retsu - Made Portrait
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.