Kingdom Wiki
Advertisement


Translation of Names[]

Female[]

Japanese Chinese English
Ga Kyou Eh Jing
Hi Sui Fei Cui
Ka Rin Wa Lin
Ka Ryo Ten He Liao Diao
Kaine Hai Yin
Kou Xiang
Kyou Liao
Kyou Kai Qiang Lei
Kyou Mei Qiang Ming
Kyou Shou Qiang Xiang
Shi Kika Zi Jige
Shi Ka Zhi Xia
Shun Chun
Tou Bi Dong Mei
Yuu Ri You Li
Yo Tan Wa Yang Duan He
You Yang
Yuu Ren Yuu Lian


Male[]

Japanese Chinese English
Anko Kukun Anguojun
A Mon Ya Men
Ba Kan Ma Guan
Bako Ku Ma Gao
Baku Koshin Fu Hushen
Ban You Pan Yang
Batsu Ken Fa Jian
Bi Hei Wei Ping
Bi Shi Bi Zhi
Bi Tou Wei Dao
Bi Kyuu Wei Jiu
Boku Kou Mu Gong
Bun Ketsu Wen Xue
Bu Rei Wu Ling
Chi Ei Mao Ying
Chou Kaku Zhao Jue
Chou Katsu Zhao Kuo
Chou Koku Zhao Gao
Chou Kou Zhao Gao
Chou Sou Zhao Zhuang
Chou Sha Zhao She
Chou Tou Zhang Tang
Chu Tetsu Zhong Tie
Chuu Ki Zhong Gui
Den Ei Tian Yong
Den Kou Tian Ang
Den Yuu Tian You
Do Mon Tu Men
Dou Ken Dao Jian
Dou Kin Tong Jin
Dou Sei Dao Qing
Duke Hyou Biao Gong
Earl Shi Zi Bo
Ei Ying
Ei Bi Rong Bei
Ei Kun Xie Jun
Ei Sei Yin Zheng
En Yuan
En Bi Ting BI
Fu Tei Fu Di
Fuji Fuuji
Fuu Haku Feng Bo
Fuu Ki Feng Ji
Ga Ro Wo Lue
Gai Mou Kai Meng
Gaku Jou Yue Chang
Gaku Ka Yue Hua
Gaku Ki Yue Yi
Gaku Rai Yue Lei
Geki Shin Ju Xin
Gen Bou Xuan Feng
Ge Ni Xuan Wei
Gi Ka Wei Jia
Gi Kou Wei Xing
Gi Ryou Wei Liang
Go Hou Wu Fang
Go Hou Mei Wu Feng Ming
Go Kei Wu Qing
Gou Ran Gang Luan
Gou Tan Gang Tan
Gyo Haku Yubo Shi
Gyoku Hou Yu Feng
Hai Rou Pei Lang
Haku Ki Bai Qi
Haku Ki Sai Bai Gui Xi
Haku Rei Bai Li
Haku Rou Bai Lao
Haku Shun Bai Cun
Han Fan
Han O Ki Fan Yu Qi
Han Roki Liu Qi
Hei To Ping Du
Heki Bi
Hika Si Xia
Hou Pang
Hou Ken Pang Nuan
Hyou Piao
Hyou Ki Bing Gui
Jo Kan Zhu Xing
Jou Han Chang Fan
Kai Jie
Kai Shi Bou Jie Zifang
Kai Shin Jie Shen
Kaku Bi Guo Bei
Kan Ki Huan Ji
Kan Mei Han Ming
Kan Ou Gan Yang
Kei Qing
Kei Bin Jing Min
Kei Sha Qing She
Ketsu Shi Jie Shi
Kitou Sai Chin Genxi
Ko Shou Hu Shang
Kogan Hu Wan
Koku Gou Hei Gang
Koku Rai Hei Li
Koku Rei Hei Ling
Kou Mao
Kou Ri Gao Li
Kou Ri Gen Huang Li Xian
Kou Rou Huang Nou
Kou Shou Jiang Zhang
Kou Son Ryuu Gong Sun Long
Kou Yoku Xiang Yi
Kyo Gai Qu Hai
Kyou En Jiang Yan
Kyou Ji Zie Ci
Kyuu Gen Gong Yuan
Ma Ki Ma Gui
Man Goku Wan Ji
Mou Bu Meng Wu
Mou Gou Meng Ao
Mou Ki Meng Yi
Mou Ten Meng Tian
Muta Muta
Ou Hon Wang Ben
Ordo Wu Lu Duo
Ou Ki Wang Qi
Ou Kotsu Wang He
Ou Sen Wang Jian
Ra Gen Luo Yan
Rai Do Lei Tu
Raku Taku Yue Zhuo
Ran Dou Luan Tong
Ran Kai Lankai
Rei Ou Ling Huang
Ren Pa Lian Po
Retsu Lie
Ri Boku Li Mu
Ri Haku Li Bai
Ri Shi Li Shi
Village Chief (Jouto) Li Dian Village Head
Riku Lu
Riku Sen Lu Xian
Rin Lin
Rin Bou Lin Fang
Rin Bu Kun Lin Wu Jun
Rin Ko Lun Hu
Rin Shou Jo Ling Xiang Ru
Ro En Lu Yan
Roku O Mi Lu Wu Wei
Rou Liao
Rou Ai Lao Ai
Ryo Kusui Lu Sui
Ryo Fui Lü Buwei
Ryou Liu
Ryuu Long
Ryuu Kai Li Hai
Ryuu Koku Long Guo
Ryuu Sen Long Chuan
Ryuu Shi Long Zhi
Ryuu Tai Long Dai
Ryuu Yuu Long You
Sa Ji Zuo Ci
Sai Taku Ce Zuo
San Ka Shan He
Sei Kai Cheng Hui
Sei Kyou Cheng Jiao
Sei U Qing Yu
Seki Shi
Shi Ba Saku Si Ma Cuo
Shi Shi Shi Si
Shin Xin
Shin Ryou Kun Xin Ling Jun
Shin Sei Jou Jin Cheng Chang
Sho Zhao
Sho Zhao
Shou Bun Kun Chang Wen Jun
Shou Hei Kun Chang Ping Jun
Shou Kaku Shang Lu
Shou Mou She Meng
Shou Sa Song Zuo
Shu Ki Zhu Gui
Shun Shin Kun Chun Shen Jun
Shuu Xiu
Shuu Zhou
Shuu Shou
Shuu Ou Zhou Yang
So Sui Chu Sui
Son Kan Sun Gan
Son Sen Sun Xian
Sou Jou Zhuang Xiang
Suu Gen Chong Yuan
Tai Roji Tai Luci
Tai Un Tai Yun
Taku Kei Ze Gui
Tan Gen Dan Yuan
Tei Koku Tei Guo
Ten Bu Tian Bu
Ten Ji Tian Ci
Toji Totch
Ton Dun
Tou Teng
Tou Gan Dong Yan
Tou Jou Dao Xiang
Yi Yi
Yuu Gi Yuu Yi
Zen Shan

?

Group[]

Japanese Chinese English
Donghu Donghu
Ga Eh
Gaku Ka Yue Ha Joyful Illustrious
Gyoku Hou Yu Feng
Hi Hyou Fei Gong Flying Deer
Hi Shin Fei Xin Flying Arrow
Kyou Qiang
Shiyuu Chiyou
Yueshi Yueshi
Yuu Yuu
Xiongnu Xiongnu ?


Location[]

Japanese Chinese English
Anken Anjian
Asui Yashui
Bayou Mayang
Dakan Shegan Plains
Enshi Yan Shi
Fan Shi
Gan Wan
Jyouto Chenghu
Kankoku Pass Hangu Pass
Kantan Handan
Keiyou Rongyang
Kyou Jing
Sanyou Shanyang
Shiyou Xi
Suu Song
Huang He Yellow River
You Yong


States[]

Japanese Chinese English
Chin Qin
So Chu
Gi Wei
En Yan
Kan Han
Se Qi
Sho Zhao
Advertisement