Kingdom Wiki
Advertisement
Kingdom Wiki
After start of the story


Qin
Castles Regions
Total Total

27

Year General State(General) War Outcome Castle Region

245 B.C.

Ryo Fui

Wei

Sei Kyou Rebellion

Win

Shao liang

245 B.C.

Koku Gou

Wei(Go Kei)

Battle at Dakan Plains

Lost

-Gan Castle

245 B.C.

Duke Hyou

Wei(Go Kei)

Battle at Dakan Plains

Win

Gan Castle ==> assumed

244 B.C.

Mou Gou

Han

Anhou Campaign

Win

Kouu + 10

244 B.C.

Dan Shi

Zhao(Hou Ken)

Battle of Bayou

Lost

-Baou

244 B.C.

Ou Ki

Zhao(Hou Ken)

Battle of Bayou

Draw(retreated)

-Bayou ==> assumed

243 B.C.

Mou Gou

Wei

Sanyou Campaign

Win

Kourou, Kyochu, Kyosai and Sanbi, + 12

239 B.C.

Tou

Wei(Go Hou Mei)

Chiyoyou Campaign

Win

Chiyoyou


Zhao
Castles Regions
Total Total

3

Year General State(General) War Outcome Castle Region

244 B.C.

Hou Ken

Qin(Dan Shi)

Battle of Bayou

Win

Baou

244 B.C.

Hou Ken

Qin(Ou Ki)

Battle of Bayou

Draw(retreated)

Bayou ==> assumed

243 B.C.

Ri Boku

Yan

Win

Bu Sui and Hau


Wei
Castles Regions
Total Total

-18

Year General State(General) War Outcome Castle Region

245 B.C.

Unknown

Qin(Ryo Fui)

Sei Kyou Rebellion

Lost

-Shao liang

245 B.C.

Go Kei

Qin(Koku Gou)

Battle at Dakan Plains

Win

Gan Castle

245 B.C.

Go Kei

Qin(Duke Hyou)

Battle at Dakan Plains

Lost

-Gan Castle==> assumed

243 B.C.

Unknown

Qin(Mou Gou)

Sanyou Campaign

Lost

-Kourou, Kyochu, Kyosai and Sanbi, - 12

239 B.C.

Go Hou Mei

Qin(Tou)

Chiyoyou Campaign

Lost

-Chiyoyou


Yan
Castles Regions
  • -Bu Sui
  • -Hau
Total Total

-2

Year General State(General) War Outcome Castle Region

243 B.C.

Unknown

Zhao(Ri Boku)

Lost

-Bu Sui and Hau


Qi
Castles Regions
Total Total
Year General State(General) War Outcome Castle Region


Chu
Castles Regions
Total Total
Year General State(General) War Outcome Castle Region


Han
Castles Regions
  • -Kouu and 10 cities
Total Total

-11

Year General State(General) War Outcome Castle Region

244 B.C.

Unknown

Qin(Mou Gou)

Anhou Campaign

Lost

-Kouu and 10 cities


Ai
Castles Regions
Total Total

1

/

Year General State(General) War Outcome Castle Region
Advertisement