Kingdom Wiki
Advertisement
Sou Jou
Soujou.png
Chinese Zhuang Xiang
Ying Yiren
Ying Zichu
Kanji 莊襄王
嬴異人
嬴子楚
Romaji Sou Jou Ou
Ei I Jin
Ei Shi So
Biographical Information
Status
Deceased (Unknown)
Marital Status Married
Gender Male
Relatives Sho (Grandfather)
Anko Kukun (Father)
Unnamed Mother
Kyou (Aunt)
Queen Mother (Wife)
Ei Sei (Son)
Sei Kyou (Son)
Kou (Daughter-in-law)
Rui (Daughter-in-law)
Rei (Granddaughter)
Fusu (Grandson)
State Qin
Residence Kantan City (Former)
Kanyou City
Location Kanyou City (Death Place)
Professional Information
Classification King
Occupation Soldier
Affiliates Qin Government
Royal Palace
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 5 Mentioned
Chapter 186
Anime Debut Episode 3 Mentioned
Episode 45

Sou Jou was the previous King of Qin, and Ei Sei's and Sei Kyou's father. Prior to taking the throne, his name was Shi So.

Appearance[]

Sou Jou's face was not seen yet, but he was shown to have long black hair tied in the back.

Personality[]

Not much is known about his personality, but he seemed like a mediocre man who was very easy to manipulate.

History[]

Sou Jou was held captive in the royal capital of Zhao, Kantan, for over a decade. He got aid from Ryo Fui. Later on, he got married to a Zhao dancing girl and fathered the oldest one of two children named Ei Sei and the youngest one with a royal princess of Qin named Sei Kyou. The latter grew up in the Qin capital while the former was left behind in Zhao as Sou Jou escaped back to Qin while Ei Sei and his mother couldn't escape with them. The escape was orchestrated by Ryo Fui as he knew that Sou Jou was a royal prince and was about to be next in line to be king. If he made Sou Jou owe him favors then he could make Sou Jou his puppet. Ryo Fui made him appoint him to the chancellor and him so he got one step closer to be king of Qin. This was after Ryo Fui made Sou Jou king of Qin and held this position for three years as he then died and was given to his son Ei Sei.

Story[]

Sou Jou died before the start of the current timeline.

Abilities[]

It is unknown if he had any leading abilities as a king, as he died too early in his reign.

Gallery[]

Sou Jou and siblings.jpg
Sou Jou's siblings

Trivia[]

  • Before taking the throne, his name was "Shi So".


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement