Kingdom Wiki
Advertisement
Shunmen
Chinese Shunmen
Kanji シユンメン
Biographical Information
Status
Alive
Marital Status Single
Age Early 30s
Gender Male
State Qin
Residence Chouga
Location With the Yo Tan Wa Army
Professional Information
Classification Mountain Tribesman
Caretaker
Occupation Soldier
Affiliates Qin Military
Yo Tan Wa Army
Chouga Tribe
Bird Fang Tribe
Equipment Sword
Media
Japanese VA Aoki Tsuyoshi
Appearance
Manga Debut Chapter 28
Anime Debut Episode 7
Game Debut Kingdom: Ikkitousen No Tsurugi!

Shunmen is a mountain warrior under service of Yo Tan Wa and the self proclaimed strongest Bird Fang Tribe warrior. Now, he is the one in charge of taking care of Ran Kai.

History[]

The Bird Fang Tribe was said to be the strongest of the mountain lands. Their strongest warrior was Shun Men. But in 253 B.C., Shunmen was defeated by Yo Tan Wa, and they were absorbed into Yo Tan Wa's Faction. In those eight years, each time he and Yo Tan Wa dueled he was beaten within an inch of his life.

Story[]

Sei Kyou's Rebellion Arc[]

Coalition Invasion Arc[]

Shunmen was seen during the last day of the Battle of Sai commenting on how hard Yo Tan Wa pushed the Yo Tan Wa Army to get to Sai on time.

Shunmen was seen again complaining that the Yo Tan Wa Army was going back to face the mountain tribe again.

Koku You Campaign Arc[]

Shunmen was seen with the rest of the Yo Tan Wa Army wondering why Shin was screaming at Yo Tan Wa.

Western Zhao Invasion Arc[]

Shunmen and his Bird Fang Tribe was seen charging the Quanrong during the first day of the Battle of Ryouyou. In the initial charge, he was able to kill the enemy horseman but the rest of the soldiers were slaughtered. Afterwards, he got cut down by a jumping horseman.

Shunmen is next seen on the ninth day in the battle against the Goba army, he was shown to be alive when he used his horse to jump off a Quanrong horseman's horse and slay the enemy commander, Chida. As he was about to close in on the core of the Goba army, he notices Goba retreating and believes that their initial plan was seen through. However, after Yo Tan Wa shows herself, he sees the huge army led by Rozo and realizes that Shun Sui Ju has set his eyes on Yo Tan Wa.

Abilities[]

STATS
Strength 90
Leadership 73
Intelligence 81
Experience B
?

STATS
Strength 90
Leadership 72
Intelligence 80
Experience B
Likes to be stylish

STATS
Strength 90
Leadership 70
Intelligence 80
Experience C
?: M

STATS
Strength 90
Leadership 65
Intelligence 80
In the Past: Was beaten half to death by Yo Tan Wa

As a commander and a trusted warrior in Yo Tan Wa Army, Shun Men proves to be very capable as he easily took down Goba's commander Chida.

Physical Abilities[]

Immense Strength: Shun Men is the strongest warrior of The Bird Fang Tribe and possesses an enormous strength.

Immense Endurance: Shun Men demonstrates an enormous amount of tenacity as he managed to survive from every duels he had with Yo Tan Wa, despite being beaten half to death each time.

Swordsmanship: Shun Men is highly skilled with with a sword. He easily slain his enemies with ease on battlefields.

Horsemanship: Shu Men displays great horsemanship as he easily controlled his horse on battlefields and slain Quanrong commander, Chida.

Gallery[]

Manga[]

Shun Men And Ba Jio Slays Ketshi Shi.PNG
Shunmen and Ba Jio slay Ketsu Shi
Shun Men death.PNG
Shunmen getting struck by a descendent of the Quanrong
Shunman after being defeated by YTW.jpeg
Shunmen after being defeated by Yo Tan Wa
Shunmen horsemanship.png
Shunmen's horsemanship


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement