FANDOM


Sa Ji

Sa Ji portrait

Sa Ji anime portrait

Chinese Zou Ci
Kanji 左慈
Romaji Sa Jii
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Single
Gender Male
Eyes Grey
Hair Black
Skin Pale
State Qin
Residence Kanyou City
Location Kanyou City (Death Place)
Professional Information
Classification Assassin
Executioner
Occupation Soldier
Affiliates Sei Kyou Faction (Defunct)
Equipment Sword
Media
English VA Brad Swaile
Appearance
Manga Debut Chapter 27
Anime Debut Episode 10
Game Debut Kingdom: Ikkitousen No Tsurugi!

Sa Ji was Shi Shi's right hand man and Ketsu Shi's Chief Executioner.

AppearanceEdit

Sa Ji had a rather tall build, and was cleanly shaved. Sa Ji was seen wearing robes even for the fight against Shin.

PersonalityEdit

Sa Ji was very cruel and arrogant, he thought he was the strongest in the world because he had mastered the sword in both speed and strength. His men commented that he was the type to cut you in half if you got his clothes dirty. When he had the upper hand on someone he felt insulted him he took pleasure in slashing his opponent while constantly taunting them.

StoryEdit

Sei Kyou's Rebellion Arc Edit

Sa Ji's first appears with Gi Kou and Shi Shi as they watch Ei Sei's group ride into Kanyou. We learn that he was highly ranked in the capital after he punches a Gendarmes and there was no retaliation.

Sei Kyou RebellionEdit

After a tough battle, Shin was able to defeat Sa Ji in the final blows that they trade with each other.

AbilitiesEdit

STATS
Strength 87
Leadership 61
Intelligence 62
Experience C

Sa Ji according to the Gendarmes was a high ranking official in Qin as one of Ketsu Shi's trusted executioner. Who killed Ketsu Shi's enemies from Qin. Sa Ji is very strong as he easily killed two mountain men with one strike of his sword each, and he had a killing intent that even paralyzes Heki, a seasoned warrior.

Duels:

Gallery Edit

Manga Edit

Sa Ji Slays A Mountain Tribesman
Sa Ji slays a mountain tribesman
Sa Ji Cuts Down Heki
Sa Ji cuts down Heki
Sa Ji Versus Shin
Sa Ji receives Shin's strike
Shin slays Saji
Sa Ji cut down by Shin

Anime Edit

Heki gets hit
Sa Ji cuts down Heki
Injured shin
Sa Ji strikes Shin
Shin Cuts Down Sa Ji anime S1
Sa Ji cut down by Shin

Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal FamilyFormerly
Shou Hei Kun

GovernmentShun Shin Kun
Great GeneralsKan Mei - Ka Rin

GeneralsFormerly
Rin Bu Kun

1000-Man CommandersHaku Rei - Kou Yoku
Han
Great GeneralsSei Kai

2000-Man CommandersFormerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
GeneralsGanmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man CommandersOu Hon - Shin

3000-Man CommandersKyou Kai

2000-Man CommandersMou Ten

1000-Man CommandersCurent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man CommandersChu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad LeadersBi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad LeadersFormer
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

StrategistsKa Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great GeneralsCurrent
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man CommandersFormer
Dou Sei

StrategistsHyou Ki
Yan
Great GeneralsCurrent
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man CommanderGou Ran

Strategists Chousou

CommandersKaine - Fu Tei

OthersGika

Civilians
MerchantsFormer
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou