Ro En

Ro En portrait.png

Ro En anime portrait.PNG

Chinese Lu Yan
Kanji 魯延
Romaji Roo En
Biographical Information
Status
Deceased
Marital Status Single
Gender Male
Hair Grey
Skin Brown
Relatives Ro En Jr (son)
State Qin
Professional Information
Classification Squad Leader
Infantry
Occupation Retiree
Affiliates Qin Military
Hi Shin Unit
Ro En Squad
Military Rank 10-Man Squad Leader (Former)
Equipment Spear
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 113
Anime Debut Episode 28

Ro En is one of the original squad leaders of the Hi Shin Unit that joined during the Battle of Bayou. After the Sanyou Campaign he retired.

Appearance[edit | edit source]

Ro En is an old man with a gray top knot. He has a chin beard and a mustache which is also gray. Along with earrings in both his ears.

Personality[edit | edit source]

Ro En is a calm and content person who is very knowledgeable in warfare due to being a veteran of many battles.

History[edit | edit source]

Ro En has been apart of many battles for Qin as an infantry.

Story[edit | edit source]

Battle of Bayou Arc[edit | edit source]

Ro En became one of Shin's squad leaders during the Hi Shin Unit's formation in the Battle of Bayou.

Alliance Arc[edit | edit source]

Third Faction Arc[edit | edit source]

Sanyou Campaign Arc[edit | edit source]

He retires after the Sanyou Campaign

Abilities[edit | edit source]

Ro En is a veteran of many wars, he has gained much experience in a variety of tactics. This makes him an advisor for Shin and the other leaders of the unit to turn to for advice.

Quotes[edit | edit source]

  • The better trained an army is the greater the soldiers adhere to its command structure. But in exchange, the army will also not be able to utilize its true strength without orders from above. Furthermore, when you have a small unit break into such a densely packed area there will be even more disorder.

Gallery[edit | edit source]

Manga[edit | edit source]

25.PNG
5-Man Squad Leader

Anime[edit | edit source]

Ro En AS2.png
Ro En in Anime season 2


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.