Kingdom Wiki
Advertisement
Kingdom Wiki
Rai Ki
Rai Ki portrait.png
Chinese Lai Hui
Romaji Raii Kii
Biographical Information
Status
Alive
Marital Status Single
Gender Male
State Qin
Location With the Mou Bu Army
Professional Information
Classification Commander
Occupation Soldier
Affiliates Mou Bu Army
Mou Family
Qin Military
Equipment Glaive
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 110
Anime Debut Episode 54

Rai Ki is an adjutant in Mou Bu Army from Qin.

Appearance[]

He wears the standard Qin uniform along with a two-horned helmet. He has a serious look on his face and a goatee.

Personality[]

Rai Ki seems to be very serious, just like Mou Bu.

History[]

Story[]

Battle of Bayou Arc[]

He fights in the battle as one of Mou Bu's top commanders, and is seen among the men witnessing the final moments of Ou Ki .

Alliance Arc[]

He participates in the banquet together with Mou Bi and Chou Shi. After finishing their drinks they leave.

Sanyou Campaign Arc[]

When Mou Bu came to tell Mou Gou about Ren Pa being the general facing him of Wei, he was again with his master, discussing Mou Gou's past.

Coalition Invasion Arc[]

Rai Ki and Chou Shi were seen fighting against Kan Mei's vassal Bei Man in order to prevent his from aiding Kan Mei.

Kyou Kai's Revenge Arc[]

When Mou Bu Army is stationing in Kakuen border region, he and Chou Shi tell Mou Bu about his father's death.

War of the Three States Arc[]

Rai Ki is seen during the Battle at Gecchi Plains commanding the offensive of Mou Bu Army.

Abilities[]

As an adjutant and a vassal to Mou Bu, Rai Ki shows to be a capable military commander.

Gallery[]

Rai Ki With a broken helmet.png
Rai Ki with a broken helmet
Rai Ki in robes.png
Rai Ki in Robes

Trivia[]


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement