Kingdom Wiki
Advertisement
Kyou Shou
Chinese Qiang Xiang
Romaji Kyou Shou
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Single
Age 15
Gender Female
Eyes Purple
Hair Black
Skin Pale
Relatives Kyou Kai (Adoptive Younger Sister)
Professional Information
Classification Assassin
Occupation Soldier
Affiliates Clan Shiyuu
Kyou Tribe
Equipment Haku Hau (Sword)
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 94 Flashback
Anime Debut Episode 23 Flashback
Doesn't matter if it's up against a Bushin or whoever, if it comes down to a short term clash then there's no one you cannot defeat.

—Kyou Shou to Kyou Kai

Kyou Shou was a member of the Kyou tribe of Clan Shiyuu. She was Kyou Kai, Kyou Rei, and Kyou Shiki's adoptive older sister.

Appearance[]

She is taller than Kyou Kai and dresses in the garments of her tribe. She had hair decorations on both sides of her head.

Personality[]

She was very kind and caring, she is also very confident in her abilities.

History[]

Kyou Kai's sister who two years older than Kyou Kai. She did not want to die at the age of fifteen. She longed to see the outside world and wanted to experience life before she died. She did not mind dying if it was at the hand of Kyou Kai. The night before the ritual she placed drugs that would keep Kyou Kai asleep and miss the ritual. Her plan was to be victorious and become Shiyuu then she and Kyou Kai would leave the village together. However Yuu Ren devised a plan to have all contestants attack her from the beginning of the ritual, and when Shou was in a weakened and exhausted state from fighting everyone else she was killed by Yuu Ren who was patiently waiting the entire time.

Story[]

Shou takes no part in the current story, as she was killed before the start of the series' storyline.

Abilities[]

STATS
Strength 90 + large α
Leadership 80
Intelligence 85
Experience C
?

STATS
Strength 90 + large α
Leadership 80
Intelligence 85
Experience C
?

Swordsmanship: Kyou Shou was a very skilled fighter, she fought off all the contestants of the Ritual by herself. All contestants attacked her together, and she held out until she was completely exhausted.

Gallery[]

Anime[]

Kyou Kai, Kyou Elder And Kyou Shou Confronts The Group Of Villagers anime S1.PNG
Kyou Shou with Kyou Kai and Kyou Elder confronts the group of villagers
Kyou Shou And Kyou Kai Slays The Group of Villagers anime S1.PNG
Kyou Shou and Kyou Kai slays the group of villagers
Kyou Shou Embraces Kyou Kai anime S1.PNG
Kyou Shou embraces Kyou Kai
Yuu Ren Decapitates Kyou Shou anime S1.PNG
Kyou Shou decapitated by Yuu Ren

Manga[]

Young Kyou Mei Carries Baby Kyou Shou.PNG
A baby Kyou Shou being carried by a young Kyou Mei

Trivia[]

  • In the bonus chapter the name of her sword was revieled to be Hakuhau. The sword was later taken by Kyou Rei.


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement