Kingdom Wiki
Advertisement
Hyou Shiga
Hyou Shiga.png
Real Name Hyou Shiga
Epithet Shou Hei Kun' Sword
Biographical Information
Status
Alive
Marital Status Unknown
Age Late 30s to 40s
Gender Male
Distinction Sharp Eyes
State Qin
Location Kanyou
Birth Place Qin
Professional Information
Classification Commander
Cavalry
Occupation Soldier
Affiliates Qin Military
Shou Hei Kun Army
Black Cavalry Corps
Military Rank Army Commander
Equipment Glaive
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 431

Hyou Shiga is the army commander of Shou Hei Kun Army and the captain of the Black Cavalry Corps.

Appearance[]

He is a middle-aged man with a small chin beard and a serious look on his face.

Personality[]

Nothing is known about his personality so far.

History[]

Sometime in the past he joined the Qin Military and became a vessel of Shou Hei Kun. He must have fought on many battlefields along with his master when he was younger. He was then put in charge of the Black Cavalry Corps, a unit clad in black armor who protect the royal family at Qin's royal capital of Kanyou.

Story[]

State of Ai Arc[]

Hyou Shiga and his unit were assigned to protect Prince Fuso by Shou Hei Kun. They succeeded in repelling the assassination attempt of Han O Ki. When Shou Hei Kun's army arrived at Kanyou, he came out of the city with a part of his unit to help him defeat Wa Tegi.

Battle of Eikyuu Arc[]

Abilities[]

STATS
Strength 89
Leadership 88
Intelligence 85
Experience C
Shou Hei Kun's Sword

Hyou Shiga leads the Black Cavalry Corps, a unit of elite personal soldiers under Shou Hei Kun. From there, it's assumed that he is a capable and strong commander.

Galleries[]

Hyou Shiga and the Black Cavalry Corps.png
Hyou Shiga leading troops of the Black Cavalry Corps into battle during the Siege of Kanyou.


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement