Kingdom Wiki
Advertisement
Gyo'En
Gyoen.png
Chinese unknown
Romaji unknown
Biographical Information
Status
Alive
Marital Status unknown
Gender Male
State Wei
Location Juuko
Professional Information
Classification Army Commander
Occupation Soldier
Affiliates Wei Military
Go Hou Mei Army
Ran Bi Haku Army
Military Rank Commander
Equipment unknown
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 652

Gyo'En is a lieutenant in Ran Bi Haku Army.

Appearance[]

Gyo'En wears a bird-like helmet and an armor similar to the one wore by his master. He is a short man with a mustache.

Personality[]

It is said that Gyo'En represents Ran Bi Haku's 'Conscience' Speaking in which Ran Bi Haku is a silent berserker, Gyo'En is his translator that speaks out loud. Even his deliciated responsibility, Gyo'En tends to speak out loud regardless if he is in the heat of battle. 

History[]

Gyo'En became the deputy of Wei's general, Ran Bi Haku. Though Ran Bi Haku's the commander of the army, Gyo'En is responsible of giving orders to the army. 

Story[]

War of the Three States Arc[]

Gyo'En was first  seen on the arrival of Wei army entering the battlefield of Juuko plains. He was sighted next to Ran Bi Haku. He was later introduced when fighting against Sen To Un Army together with Roku O Mi Army. After receiving orders from Wei HQ to become the support force to their allies in order for the Qin force to become being the main attack force, Gyo En led Ranbihaku's army to aid Tou and Mou Bu's forces while acting as the rear. 

Abilities[]

As a lieutenant of Ran Bi Haku, Gyo'En proves to be a valuable and experienced commander. Because of his leader's nature, he is given important roles in Ran Bi Haku Army.

Physical Abilities[]

Gyo'En is capable of fighting on the frontlines with a glaive in his hand.

Leadership[]

Since Ran Bi Haku never communicate with his men normally, Gyo'En is responsible of leading the army on his behalf. The men followed Gyo'En's orders as if it is coming from Ran Bi Haku himself. Though at one point, the men showed their concern of his 'Loud Voice' for fear of  enemy knowing the plan.

Gallery[]

Gyoen.png
Gyo'En on the battlefield


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement