Kingdom Wiki
Advertisement
Goba
Goba.png
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Gender Male
Relatives Rozo (older brother)
Bunen (younger brother)
Tork (youngest brother)
State Zhao
Residence Ryouyou
Location Ryouyou (Death Place)
Birth Place Ryouyou
Professional Information
Occupation Soldier
Affiliates Quanrong
Zhao Military
Military Rank Army Commander
Equipment Sword
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 535

Goba was the second oldest brother of Rozo, the Quanrong King of Ryouyou in the State of Zhao.

Appearance[]

Personality[]

He's a strong Quanrong commander with an Instinctual ability.

History[]

Brother to Quanrong King and oldest Brother, he is stated to be one of the smartest Commander among the Quanrong army and incredibly talented on Swordsmanship that's on par with Bajio.

Story[]

Western Zhao Invasion Arc[]

Goba was first introduced during the Battle of Ryouyou fighting evenly with Ba Jio.

He was later seen on the second day with his brothers discussing the Yo Tan Wa Army strengths and weaknesses. He later asked Rozo about Shun Sui Ju whereabouts since he hadn't seen him all day.

He was then seen again on the ninth day with a 20,000 man army against the Ba Jio Army.

He was cornered by Ba Jio and Yo Tan Wa, with the latter instantly killing him after there was a brief fight.

Abilities[]

STATS
Strength 90
Leadership 88
Intelligence 86
Experience B
The hand was too bad

As a commander in Quanrong Tribe, Goba was shown to be a decent military commander.

Physical Abilities[]

Swordsmanship: Goba was a powerful warrior whose swordsmanship is on par with Bajio. He was however, outmatched by Yo Tan Wa who slew him after a brief exchange.

Leadership[]

As a commander, Goba held some leadership skills and was able to command his men well on battlefields.

Tactical Abilities[]

Among his brothers, Goba was the smartest commander and had a decent tactical knowledge as he feigned a retreat to lured Yo Tan Wa and her men surrounded by Zhao's army and King Rozo's personal army.

Gallery[]

GobavBajio.jpeg
Goba vs Ba Jio
YTW vs Goba.jpeg
Yo Tan Wa vs Goba
YTW kills Goba.jpeg
Yo Tan Wa kills Goba


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement