Gaku Jou your warfare was quite good. Many a time it would give even me the chills. Well that said compared to those Qin bastards it's only enough to satisfy me 60%.

Ren Pa talking to Gaku Jou about his warfare

Gaku Jou

Gaku Jou portrait.png

Gaku Jou anime portrait.PNG

Chinese Yue Cheng
Kanji 乐乘
Biographical Information
Status
Alive
Marital Status Single
Gender Male
Eyes Black
Hair Viridian
Skin Brown
State Zhao
Professional Information
Classification Commander
Cavalry
Occupation Soldier
Affiliates Zhao Military
Gaku Jou Army
Military Rank Great General
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 194
Anime Debut Episode 52

Gaku Jou is a Great General from the state of Zhao. He is from the same family as the "Military God" Gaku Ki.

Appearance[edit | edit source]

He has a long, dark goatee.

Personality[edit | edit source]

He seems somewhat reluctant to battle with Ren Pa and sweats when Ren Pa's blade is at his neck.

History[edit | edit source]

Gaku Jou belongs to the same family as Gaku Ki. Not only was he counted as the second greatest general in Zhao after Ren Pa, but it was rumored that his abilities actually secretly surpassed even those of Ren Pa.

Story[edit | edit source]

After Ren Pa was dismissed by King Tou Jou, Gaku Jou was sent to slay Ren Pa who refused the Zhao king's dismissal. He was confident to know Ren Pa's strategies since he had fought at his side for twenty years. Prior to the battle, he asks Renpa to come with him if not, he will be forced to take action. Ren Pa declines and returns to get his men ready to fight.

In the battle, he tells his men not to panic and orders the Kahou unit to the left then they should split in two. Gaku Jou is later seen at his camp, surrounded by men who inform him that Renpa has been beaten only for the Great General to arrive at the camp to win the battle by capturing Gaku Jou. Ren Pa lets him go stating that he is interested in fighting the Qin and tells Gaku Jou to keep growing stronger.

Abilities[edit | edit source]

He was counted as the second greatest general in Zhao after Ren Pa, but it was rumored that his abilities actually secretly surpassed even those of Ren Pa. Though compared to Six Great Generals of Qin he was able to satisfy Ren Pa only to 60%.

Trivia[edit | edit source]

  • Gaku Jou has yet to reappear in the current storyline.

Gallery[edit | edit source]

Manga[edit | edit source]

At renpa's mercy.jpg
Gaku Jou at Ren Pa's mercy
Gaku Jou confronted by Ren Pa.png
Gaku Jou confronted by Ren Pa

Anime[edit | edit source]

Gaku Jou anime portrait.PNG
Gaku Jou's appearance
Ren Pa And Gaku Jou Confronts anime S2.PNG
Gaku Jou confronts Ren Pa
Ren Pa Points His Glaive Towards Gaku Jou's Neck anime S2.PNG
Gaku Jou's at Ren Pa's mercy


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.