Kingdom Wiki
Advertisement
Gaku Ga
Gaku Ga portrait.PNG
Chinese 岳佳
Romaji Gakku Ga
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Single
Gender Male
Relatives Gaku Rai (brother)
State Qin
Location Southern Pass (Death Place)
Professional Information
Classification Commander
Adjutant
Cavalry
Occupation Soldier
Affiliates Qin Military
Duke Hyou Army
Equipment Glaive
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 266
Anime Debut Episode 79

Gaku Ga was an adjutant in the Duke Hyou Army.

Appearance[]

Personality[]

History[]

Story[]

Keiyou Campaign Arc[]

Gaku Ga was first seen in the Battle of Da Kan Plain as Duke Hyou ordered him to destroy Wei chariots due to a pincer attack lead by Heki and his unit.

Coalition Invasion Arc[]

He is later seen at the Wei frontlines joining the charge of 10,000 men of the Duke Hyou Army, who decided to charge the Wei's coalition force head-on, he protecting the Duke's rear from Go Hou Mei as they are charging through the Wei army.

Battle of Kankoku Pass/Day 16-17[]

Later on, in the Battle of Kankoku Pass when the Duke Hyou Army went up against Ri Boku's detachment force, Gaku Ga was cut down by three opponents.

Abilities[]

STATS
Strength 86
Leadership 83
Intelligence 75
Experience B
?

STATS
Strength 86
Leadership 83
Intelligence 75
Experience B


As an adjutant of Duke Hyou Army, Gaku Ga proved to be a capable military commander.

Physical Abilities[]

Gaku Ga was a capable fighter and was very proficient with a glaive as he slain enemy soldiers with ease.

Leadership[]

Gaku Ga was a decent leader as he lead a small unit to crush the Wei chariots during the Battle of Da Kan Plain.

Gallery[]

Gaku ga killed.PNG
Gaku Ga killed
Gaku Ga.png
Gaku Ga protecting the rear from Gohoumei's attack on Qin
Gaku Ga in Battle of Dakan Plains.png
Gaku Ga in Battle of Dakan Plains
Gaku Ga leading the men in Dakan Plains.png
Gaku Ga leading the men in Dakan Plains to crush the Wei Chariots.


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement