Kingdom Wiki
Advertisement
Chou Kou
Chinese Zhao Gao
Kanji 趙高
Biographical Information
Status

Alive
Marital Status Single
Gender Male
Skin Pale White
State Qin
Location Tai Gen City
Professional Information
Classification Eunuch
Adviser
Occupation Servant
Affiliates Royal Harem (Former)
Equipment Sword
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 183
Anime Debut Episode 39

Chou Kou was a eunuch in the Royal Harem of the state of Qin and the Queen Mother's personal adviser.

Appearance[]

Chou Kou has feminine features.

Personality[]

Chou Kou is a very modest man.

History[]

At some point in the past, Chou Kou joined the royal harem as a eunuch, serving directly under the queen Mother as her closest adviser and bodyguard. It is unknown for how long he has held this position, but it must be long enough to gain the Queen Mother's complete trust.

Story[]

State of Ai Arc[]

He was made a chancellor of the State of Ai by the Queen Mother. He made the preparations to make the new state of Ai and even made a pact with the Chu to attack Qin.

Abilities[]

STATS
Strength Unknown
Leadership Unknown
Intelligence 92
Experience C
Politics 90

STATS
Strength Unknown
Leadership Unknown
Intelligence 92
Experience C
Politics 90

STATS
Strength Unknown
Leadership Unknown
Intelligence Unknown
Experience D
?

Chou Kou is praised as a genius by the Queen Mother and would have been the youngest to rise to the position of chancellor if he were not a eunuch. He alone laid down the groundwork for creating the state of Ai.

Apart from his political virtues, Chou Kou also has sharp instincts and complete awareness of the environment around him. He also quite the skilled swordsman.

Gallery[]

Anime[]

Chou Kou Unsheathes His Sword anime S2.PNG
Chou Kou unsheathes his sword
Chou Kou Stabs Kou anime S2.PNG
Chou Kou stabs Kou


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement