Kingdom Wiki
Advertisement
Chou Katsu
Chinese Zhao Kuo
Romaji Chuu Kattsu
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Unknown
Age 30s
Gender Male
Eyes Blue
Hair Dark Blue
Skin Dark Brown
State Zhao
Location Chouhei (Death Place)
Professional Information
Classification Army Commander
Cavalry
Occupation Soldier
Affiliates Zhao Military
Chou Katsu Army
Military Rank Great General
Equipment Glaive
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 75 Flashback
Anime Debut Episode 45 Flashback

Chou Katsu was a Zhao Great General and the commander in chief during the defensive war against Qin in the battle of Chouhei.

Appearance[]

He had the armor of a general and a helmet. He had a long goatee.

Personality[]

He was over-confident and hot-headed, as he thought Ou Ki was nothing compared to him and charged at him.

History[]

He was appointed as the Zhao commander-in-chief in the battle of Chouhei against the Qin. This was because of a foolish decision of the Zhao king,Ko Sei(Tou Jou's dad), who sent him instead of Ren Pa. Chou Katsu, in the battle, saw Ou Ki, whom he instantly recognized, and believed he could take him down, charging furiously. However, he was easily slain by the Great General.

Abilities[]

As a Great General, Chou Katsu was proficient with a glaive and was able to command his men in battle. However, his over-confidence became his main weakness and led to his downfall.

Gallery[]

Manga[]

Escape from Zhao Arc[]

Ou Ki kills Chou Katsu.jpg
Chou Katsu and his horse both get killed by Ou Ki.
Choukatsu horse.png
Chou Katsu's war horse.

Anime[]

Ou Ki And Chou Katsu Confronts anime S2.PNG
Chou Katsu confronts Ou Ki.
Ou Ki Slays Chou Katsu anime S2.PNG
Chou Katsu slain by Ou Ki.

Trivia[]

  • He was based on the historical Zhao general, Zhao Kuo. According to History, Zhao Kuo was the son of Zhao She, who is Chou Sha. This however was not depicted in the manga though.


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement